Anh Nguyen Delos Reyes

Phone: 510.895.7944 Extension 3044

Email:

Degrees and Certifications:

Anh Nguyen Delos Reyes

Dear Families,

It is with great pleasure that I welcome your child to the third grade! I am excited about the opportunity to work with your child this year.  We have a lot to learn from each other.

A little bit about myself, as I am looking forward to learning more about your child.  My name is Anh Nguyen Delos Reyes. I attended high school right here in San Leandro! Soon after, I finished my Bachelors at the University of California, Santa Barbara. After, I volunteered as an Education Intern for the National Park Service. I then received my Teaching Credentials and Master in Education at the California State University, East Bay. Though this will be my first year teaching at James Madison Elementary, it will be my ninth year as a classroom teacher.

Please look out for further information regarding classroom expectations, and news or updates.  

It is an honor to be your child’s teacher this year.  I hope to meet you as well this year. In the meantime, if you have any questions please contact me at adelosreyes@slusd.net or come by before or after school.  

 

Estimadas familias,

¡Es con gran placer que doy la bienvenida a su hijo/a al tercer grado! Estoy entusiasmada con la oportunidad de trabajar con su hijo este año. Tenemos mucho que aprender el uno del otro.

Un poco sobre mí, ya que estoy ansiosa por aprender más sobre su hijo. Mi nombre es Anh Nguyen Delos Reyes. ¡Asistí a la escuela secundaria aquí en San Leandro! Poco después, terminé mi licenciatura en la Universidad de California, Santa Bárbara. Después, me ofrecí como pasante de educación para el Servicio de Parques Nacionales. Luego recibí mis credenciales de enseñanza y mi maestría en educación en la Universidad Estatal de California en East Bay. Aunque este será mi primer año de enseñanza en la Escuela Primaria James Madison, será mi noveno año como maestra de salón.

Por favor, esté atento para más información con respecto a las expectativas del salón de clases y las últimas noticias.

Es un honor ser la maestra de su hijo este año. Espero conocerte también este año. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, contácteme por email en adelosreyes@slusd.net o visítenos antes o después de la escuela.

 

 

Kính gửi quý phụ huynh,

Đây là niềm vui lớn mà tôi hanh hạnh được đón tiếp con em quy vi đến với lớp ba do toi phu trach! Tôi vui mừng về cơ hội làm việc với con của quỷ vi trong năm nay. hy vọng chúng ta có se co nhiều có hỏi để trao đổi lẫn nhau.

Một chút về bản thân tôi, vì tôi rất mong được học thêm về con quý vị. Tên tôi là Anh Nguyễn Delos Reyes. Tôi đã học trung học ngay tại San Leandro! Ngay sau đó, tôi đã hoàn thành chương trình Cử nhân tại Đại học California, Santa Barbara. Sau đó, tôi đã tình nguyện làm Giáo Viên cho Công Viên Quốc Gia. Sau đó tôi nhận được Chứng chỉ Giảng dạy và Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Tiểu bang California, East Bay. Mặc dù đây sẽ là năm đầu tiên tôi giảng dạy tại Trường Tiểu Học James Madison, nhưng đây là năm thứ chín của tôi với tư cách là một giáo viên dạy lớp ở Oakland.

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin về kỳ vọng của lớp học và tin tức hoặc cập nhật.

Thật vinh dự khi trở thành giáo viên của con quý vị trong năm nay. Tôi hy vọng sẽ gặp quý vị trong năm nay. Trong thời gian chờ đợi, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi theo địa chỉ adelosreyes@slusd.net hoặc đến trước hoặc sau giờ học.